Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 

Provozovatel internetového obchodu www.mywoss.cz je:

Jaroslav Švancara - My WOSS
Komenského 1368/2a
790 01 Jeseník
tel. 731 487647

IČ: 66138701

DIČ: CZ7505115816 (plátce DPH)

 

(dále jen Prodávající)


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).


II. Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající - provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


III. Zpracování osobních údajů a jejich využití


Přístup na eshop může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Kupujícího. V takovém případě bude Prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení eshopu dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou adresu eshopu.


IV. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva


1. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem potvrzujícím objednávku bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky eshopem, za případné chyby při přenosu dat nenese eshop odpovědnost. Uzavření smlouvy eshop neprodleně potvrdí na Kupujícím zadaný e-mail.

2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na eshopu Prodávajícího a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informovaný telefonicky anebo e-mailem.

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

5. Pokud Kupující při objednávce zvolil „platba předem“, platba bude očekávána do 3 pracovních dnů. Pokud Prodávající platbu do této doby neobdrží, vyhrazuje si Prodávající objednávku zrušit, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak. 

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, tak v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

V. Ceny


Ceny uvedené na eshopu jsou uváděny jako konečné, včetně DPH 21%. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží.


VI. Dodání zboží


Kupující - spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě, že bude obal zásilky porušen, a bude vykazovat známky neoprávněného vniknutí do zásilky, se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Převzetím Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.


VII. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy ve 14-ti denní lhůtě


1.Kupující, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v eshopu, má právo do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu.

(§ 1829 odst.1, Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník – nový)

2. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu zboží, které od něho obdržel, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy,

(§ 1831, Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník – nový)

3. K odstoupení od smlouvy může Kupující využít formulář na webových stránkách Prodávajícího nebo zaslat informaci o odstoupení od smlouvy na e-mail nebo korespondenční adresu Prodávajícího. Informace o odstoupení musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, e-mail nebo telefonní číslo Kupujícího; číslo účtu, kam mají být zaslány peněžní prostředky;číslo faktury od vráceného zboží. Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

4. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ke Kupujícímu. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(§ 1832 odst. 1, odst. 2 , Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník – nový)

5. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

(§ 1832 odst. 4, Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník - nový)

6.Kupujícímu budou vráceny peněžní prostředky na jím uvedené číslo bankovního účtu. V případě, že bude Kupující požadovat zaslání peněz na adresu složenkou, budou z vrácené částky odečteny náklady na zaslání peněz složenkou dle aktuálního ceníku České pošty.

7. Zboží musí být vráceno v původním stavu, neporušené, nepoužité, nenošené, neprané, včetně originálních visaček, štítků. V případě, že Kupující vrací ve 14-ti denní lhůtě zboží bez původních obalů a visaček, nebude mu vrácena kupní cena za zboží v plné výši. Prodejce v tomto případě poníží kupní cenu o opotřebení. Ve 14-ti denní lhůtě nelze vrátit zboží Kupujícím použité, poškozené nebo vyprané.

(§ 1833, Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník – nový)

8. Náklady na doručení zboží zpět Prodávajícímu hradí plně Kupující. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobněv prodejně My WOSS, Komenského 1368/2a, 790 01 Jeseník.

 

VIII. Práva z vadného plnění - Reklamace


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

2. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené mechanickým poškozením, nešetrným či nevhodným zacházením. Při praní prádla je potřeba postupovat podle pracích symbolů uvedených výrobcem na etiketě.

4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak Kupující písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

5. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

6. Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající neodpovídá za vadu u zboží, které je označeno jako 2. jakost.

8. Při převzetí zboží je Kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.

9. Zboží k reklamaci lze zaslat nebo předat osobně v prodejně My WOSS, Komenského 1368/2a, 790 01 Jeseník. V případě zaslání zboží, náklady na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu hradí Kupující, zaslání zpět vyřízené reklamace ke Kupujícímu hradí Prodávající.

10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

Kupující bere na vědomí, že vzhledem k velkému množství různých typů monitorů s odlišným nastavením barev, se může barva nabízeného zboží na fotkách v eshopu minimálně lišit od barev zboží ve skutečnosti.